• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Vedtægter for beboerrådet ved Humlehøj-kollegiet 

1. Rådets navn

a. Beboerrådet ved Humlehøj-kollegiet.

 

2.Formål:

a. Beboerrådet har til formål, at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift, efter de af Bygge- og Boligstyrelsen fastsatte regler, samt ved sociale og kulturelle aktiviteter.

b. Beboerrådet påser på bestyrelsens vegne husordenens overholdelse, og løser praktiske problemer på kollegiet.

 

3.Beboerrådets sammensætning:

a. Beboerrådet består af 3 medlemmer, der vælges på det ordinære beboermøde, hvoraf den ene særskilt vælges som beboerrådets formand. Der vælges endvidere en første-, en anden- og en tredjesuppleant.

b. Valgbare til beboerrådet er kollegiets beboere.
Valgperioden for ovennævnte er 2 år, og halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg foretages der lodtrækning om hvilke medlemmer der skal afgå først.

c. Beboerrådet konstituerer sig internt med en kasserer og en sekretær.

d. Ved ændring af beboerrådets sammensætning konstituerer beboerrådet sig internt med formand, kasserer og sekretær blandt de tilbageværende og det nye medlem (suppleanten).

 

4.Beboerrådets arbejde:

a. Formanden indkalder til møde med angivelse af dagsorden. Dette skal ske med mindst 8 dages varsel med mindre der i rådet er enighed om en dato for hurtigere afholdelse af mødet.
Der afholdes møde efter behov, når et af rådsmedlemmerne fremsætter ønske herom eller når mindst 3 beboere fremsætter ønske om, at en eller flere specifikke sager behandles.

b. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

c. Formanden aflægger på hvert beboerrådsmøde beretning om rådets aktiviteter.

d. Kassereren fører tilsyn med kassen og er ansvarlig for korrekt bogføring i autoriserede bøger. Kassereren fremlægger på hver møde de væsentlige bevægelser i regnskabet siden sidste møde.

e. Sekretæren fører protokol over beboerrådsmøder samt beboermøder. Protokollen forelægges til godkendelse af de ved mødet tilstedeværende rådsmedlemmer og den underskrives af formanden. Godkendte referater ophænges på kollegiets opslagstavle.

f. Sager, der ønskes behandlet i beboerrådet, forelægges af et beboerrådsmedlem. I særlige tilfælde kan en sag fremlægges i beboerrådet af den eller de, der ønsker sagen behandlet.

g. Beboerrådet kan søge kontakt med medlemmer af, eller hele kolle­giets bestyrelse, for samråd/orientering.

h. Beboerrådet fastsætter regler for drift og anvendelse af fælleslokaler, og kan nedsætte udvalg til varetagelse heraf.

i. Beboerrådet kan nedsætte underudvalg.
En repræsentant for hver af de nedsatte udvalg indkaldes til rådets møder og deltager med observatørstatus og taleret. Festudvalg og Netudvalg anses som faste udvalg og repræsentanterne herfra deltager med stemme- og taleret.

j. Kollegiets forretningsfører kan deltage i rådets møder med obser­vatørstatus og taleret.

 

5.Kontingent:

a. Kontingent til drift af fælleslokaler/-faciliteter fastsættes på det ordinære beboermøde,
og opkræves gennem den månedlige husleje.

b. Samtlige beboere er pligtige til at betale kontingentet.

 

6.Regnskab:

a. Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.

b. På det ordinære beboermøde vælges to revisorer, som sidder 1 år af gangen.

 

7.Ordinært beboermøde:

a. Senest 5 måneder efter udløbet af kollegiets regnskabsår (dvs. 31/12), skal beboerrådet indkalde til et ordinært beboermøde. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, ved en skrivelse til samtlige beboere, og med angivelse af en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beboerrådets beretning.
3. Godkendelse af kollegiets regnskab.
4. Godkendelse af beboerrådets regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Prioritering at vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.
7. Evt. moderniseringsarbejder (energibesparende foranstaltninger)
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Valg jfr. § 3a og § 6b.

10. Indstilling af 1 medlem samt 1 suppleant til kollegiebestyrelsen

(skal være medlemmer af beboerrådet).

 

Forslag, der af beboere ønskes behandlet på beboermødet, skal indleveres skriftligt til beboerrådet, senest 5 dage inden mødets afholdelse.

 

b. Indkomne forslag samt kollegiets regnskab (i hovedtal) udsendes til samtlige beboere senest 3 dage før mødets afholdelse.

c. Beboerrådets regnskab skal forinden fremlæggelse på beboermødet være revideret at de valgte revisorer.

d. Til beboermødets drøftelse, forelægges senest 31. marts, kollegiets budget for det kommende regnskabsår. Budgetforslag udsendes i hovedtal til kollegiets beboere senest 3 dage før mødets afholdel­se.

e. Alle kollegiets beboere, der er anført på lejekontrakten, har ad­gang til beboermøde og stemmeret. Adgang til beboermøde, men uden stemmeret har endvidere kollegiets bestyrelse og forretningsfører. Enhver der har adgang til beboermøde har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet, og har taleret.
Beboermødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de frem-mødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

f. Ved forslag om ændring af husorden samt rimelige moderniseringsarbejder og energibesparende foranstaltninger (pkt. 6 i ovenanførte dagsorden), skal der blandt kollegiets beboere afholdes urafstem­ning, såfremt mindst 1/4 af beboermødets stemmeberettigede delta­gere stiller krav herom, eller såfremt arbejderne overstiger 15% at den gældende årsleje.
Beboerrådet/-mødet kan ligeledes beslutte, at endelig afgørelse af andre emner, skal træffes ved urafstemning.

8.Urafstemning:

a. Ved urafstemning, som er skriftlig og hemmelig, har hver beboer der er anført i
lejekontrakten 1 stemme.
Beboerrådet/-mødet træffer beslutning om urafstemningens udform­ning og om
oplysninger og materiale, som skal udsendes til bebo­erne.
I særlige tilfælde kan kollegiets revisor forestå afstemningen.

b. Urafstemningens resultat træffes på grundlag af almindelig simpel stemmeflerhed blandt de deltagende i urafstemningen.

Til at forestå optællingen, nedsætter beboerrådet/-mødet et stemmeudvalg.
Kollegiets revisor og/eller forretningsfører kan være medlem af stemmeudvalget.

 

9.Ekstraordinært beboermøde:

a. Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboerrådet indkalder hertil, når mindst 1/4 at beboerne ønsker et angivet emne behandlet, når kollegiets bestyrelse anmoder herom eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.

 

10. Vedtægternes fortolkning:

a. Regler som er fastsat ved love, bekendtgørelser eller cirkulærer, er til enhver tid gældende, og tilsidesætter evt. modstridende forhold i ovenanførte vedtægter.

 

11. Vedtægtsændringer:

a. Ændringer eller tilføjelser af ovenstående vedtægter skal godkendes på et ordinært beboermøde ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.