• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Vedtægter for Alssund-kollegiets beboerrådOrdforklaring:

Beboerrådet

Består af faste og menige medlemmer.
Beboerrådet har en ledelse


Se Afsnit
Beboerrådets Struktur og
dets medlemmer
Beboer

Enhver person, der bor på Alssund-kollegiet.


Se §7, §9e
Menigt Medlem

En person, der har udvist tilstedeværelse i
henhold med
§9a.


Se §9b, §9c, §9d
Fast Medlem

En beboer der er valgt til beboerrådet under
stormøder.


Se §6, §8
Ledelsen

Består af formanden, næstformanden og
sekretæren.


Se §10
Formand

Har der overordnede ansvar for beboerrådet.


Se §10a
Næstformand

Stedfortræder for formanden, derudover
beboerrådets kasserer.


Se §10b
Sekretær

Noterer under beboerrådsmøder. Overser
fremmøde til beboerrådsmøder.


Se §10c
Beboerrådsmøder Her har kun faste og menige medlemmer
stemmeret. Beboere kan dog også deltage.
Se Afsnit
Beboerrådsmødeprocedure
Stormøder

Består af alle beboere. Her har alle beboere
stemmeret.


Se Afsnit
Stormødeprocedure
Udvalg

Kan nedsættes af beboerrådet for at løse
opgaver


Se Afsnit
Udvalg


Vedtægter

§1 Beboerrådet hedder "Alssund-kollegiets beboerråd”

§2 Beboerrådet er upartisk og tilstræbt objektivt i alle omstændigheder, der har med kollegiet og
dets beboere at gøre.

Beboerrådets Formål:

§3a At varetage kollegiets sociale miljø via arrangementer. Eksempelvis fester, eller andre
sammenkomster, samt beboernes trivsel og interesser for at fordre det gode kollegieliv

§3b At varetage kollegiet/beboerrådets ressourcer, herunder penge fra kontingent, på en måde
der er alment gavnende for kollegiets beboere.

§3c At fungere som beboernes formidlere til StudieBolig Syd Sønderborg.

§3d Ovenstående skal foregå gennem samarbejde med StudieBolig Syd Sønderborg.

Beboerrådets struktur og dets medlemmer:

§4 Beboerrådet består minimum af ti faste medlemmer ved nyvalg.

§5 Beboerrådet kan kun bestå af nuværende beboere.

§6 Faste medlemmer af beboerrådet vælges af beboerne på kollegiet under stormøder.

§6a Beboerrådet anses som fungerende fra og med otte faste medlemmer. Hvis dette antal ikke
nås, indkaldes der til et ekstraordinært stormøde, hvor faste beboerrådsmedlemmer vælges så ti
faste medlemmer opnås.

§7 Enhver beboer har ret til at deltage i beboerrådsmøder.

§8 Ethvert fast medlem af beboerrådet har stemmeret, og dermed én stemme, på beslutninger
der tages i beboerrådet. Dermed er alle faste beboerrådsmedlemmer ligeværdige i
beslutningstagen.

§9a Enhver beboer kan opnå stemmeret og dermed status som menigt medlem af beboerrådet
ved vist fast tilstedeværelse ved beboerrådsmøder. Fast tilstedeværelse vises ved at have vist
fremmøde ved minimum to beboerrådsmøder i træk.

§9b Ved fraværelse fra et beboerrådsmøde frafalder stemmeretten, hvorefter der igen kræves vist
tilstedeværelse.

§9c Stemmeretten kan bibeholdes ved rettidig framelding, fra beboerrådsmøder, til sekretæren
inden pågældende møde.


§9d På to sammenhængende frameldinger til beboerrådsmøder, i overensstemmelse med §9c,
frafalder status som menigt medlem og dermed også stemmeretten for den pågældende beboer.

§9e Enhver beboer på kollegiet har stemmeret til stormøder.

§10 Beboerrådets Ledelse består af Formanden, Næstformanden og Sekretæren.

§10a Formanden har det overordnede ansvar for beboerrådet og beboerne, og varetager som
udgangspunkt al kontakt mellem beboerrådet og StudieBolig Syd Sønderborg.
Formanden godkender forslag til dagsordenen på beboerrådsmøder fra beboere på Alssund-kollegiet og fastsætter derudover dagsordenen for beboerrådsmøder og stormøder. Formanden
tager sig af klager og anden kommunikation, der måtte opstå fra beboerne.
Formanden kan kalde til ekstraordinære møder som beskrevet i (
§12).

§10b Næstformanden fungerer som formandens stedfortræder, hvis omstændigheder gør, at
formanden ikke kan fungere i sin rolle som formand. Næstformanden fungerer også som
beboerrådet kasserer, og tager sig derfor af udlejning af festlokalet og har ansvar for beboerrådets
økonomi. Afgår formanden inden valgperiodens udløb: Fungerer næstformanden som formand
frem til valgperiodens udløb.

§10c Sekretæren tager under beboerrådsmøder notater af mødernes forløb og gør disse
tilgængelige for beboerrådet og beboerne på Alssund-kollegiet. Afgår næstformanden inden
valgperiodens udløb: Fungerer sekretæren som næstformand frem til valgperiodens udløb.
Sekretæren overser fremmøde fra beboere, faste medlemmer og menige medlemmer, samt
frameldinger fra beboere.

§10d Alle poster i beboerrådets ledelse vælges af beboerne på stormødet i september,
valgperioden er på ét år.

§10e Enkelte beslutninger kan tages af ledelsen uden beboerrådets sammentygge, såfremt det
står i beboerrådets interesse eller det er en beslutning der skal tages umiddelbart og derfor ikke
kan rådgives om af beboerrådet.

§11 Beboerrådet kan kun foretage beslutninger på beboerrådsmøder. Beslutninger kan kun
træffes ved flertal ved afstemning i beboerrådet eller såfremt der ikke er meldt modstand om en
beslutning.

Beboerrådsmødeprocedure:

§12 Ordinære beboerrådsmøder ligger på den første mandag i følgende måneder: september,
november, januar, marts og maj. Udover dette holdes der et beboerrådsmøde første mandag i
oktober (se
§16). Møder kan ekstraordinært kaldes med minimum én uges varsel.

§13 Beboerrådsmødet skal varsles offentligt, på en måde, så alle beboere er orienteret.


§14a Alle faste beboerrådsmedlemmer har pligt til at melde fra, hvis de ikke kan deltage i et
beboerrådsmøde eller et stormøde.

§14b Framelding fra faste medlemmer skal ske mindst tre dage inden et møde.

§15a Kun punkter på den fastlagte dagsorden kan diskuteres. Denne dagsorden skal være
offentliggøres til beboerne mindst tre dage inden et møde.

§15b Ved særlige tilfælde er det muligt, ved mødets start, at tilføje punkter til den fastlagt
dagsorden.

Stormødeprocedure:

§16a Der afholdes stormøde én gang årligt, dette foregår den første mandag i oktober. Stormøder
kan ekstraordinært indkaldes med minimum én uges varsel. Kun beboerrådet kan indkalde til
stormøde.

§16b Stormøderne har til formål at vælge medlemmer til beboerrådet og at tage beslutninger, der
anses for særdeles vigtige, og derfor kræver kollegiets samlede mening. Dertil fungerer stormøder
som orienteringsmøder og beboerne skal have mulighed for at stille spørgsmål til beboerrådet.

§17a Valg af beboerrådets faste medlemmer og ledelses poster foregår ved en flertalsafstemning.

§17b Såfremt det står lige mellem to eller flere kandidater, laves en ny afstemning.

§17c Hvis en kandidat ved anden afstemning ikke er valgt, afgøres beslutningen ved ”Plat eller
Krone”

§18 Kun punkter på den fastlagte dagsorden kan diskuteres. Denne dagsorden skal være udsendt
til beboerrådet mindst én uge før et møde.

§19a Ved beboerrådsmødet efter det årlige stormøde gennemgås beboerrådets vedtægter. Kun
faste medlemmer kan stemme på ændringer i vedtægterne.

§19b Ændringer i vedtægterne kan kun gennemføres ved to tredjedeles flertal for ændringen.

Mistillid:

§20a Man skal være fast medlem af beboerrådet for at kunne afgive mistillid til beboerrådets
ledelse eller faste beboerrådsmedlemmer.

§20b Mistillid sættes på dagsordenen for et kommende beboerrådsmøde minimum tre dage før
pågældende møde, i sammenhold med (
§14b)


§20c Mistilliden nævnes og begrundes da ved dette møde og den, hvem mistilliden er rettet imod,
har mulighed for at forsvare sig. Hvis det herefter stadigvæk ønskes afholdes der
mistillidsafstemning.

§20d Såfremt der ved mistillidsafstemningen er et flertal for at personen mod, hvem mistilliden er
rettet, skal medlemmet forlade sin post og bliver menigt medlem i beboerrådet eller helt afsat fra
beboerrådet.

§20e En beboer, der er blevet afsat fra sin post i beboerrådet, har ret til at deltage i stormødet på
lige fod med andre beboere, men kan ikke genvælges til beboerrådet i den følgende valgperiode.

Udvalg:

§21 Beboerrådet kan nedsætte udvalg til at overse opgaver, defineret af beboerrådet.

§22a Et udvalg kan kun bestå af faste og menige medlemmer.

§22b Kun faste medlemmer kan lede udvalg. En leder for et udvalg bærer ansvaret for udvalgets
opgaver og beslutninger.

§23 Beboerrådet nedsætter budget for udvalg.

§24 Et udvalg i beboerrådet har pligt til at informere beboerrådets ledelse omkring hændelser,
generel aktivitet samt udvikling mod udvalgets formål.

Andet:

§25 Vedtægterne skal være let tilgængelige for alle beboer på Alssund-kollegiet

§26 Hvis et medlem af beboerrådets ledelse står til at flytte ud fra kollegiet, skal dette hurtigst
muligt varsles til beboerråder og StudieBolig Syd, hvorefter der inden denne er flyttet skal
indkaldes til ekstraordinært stormøde (se
§16a), med det formål at rokere på beboerrådets ledelse
og vælge nye personer til de ledige poster.